Městys Nový Rychnov
MěstysNový Rychnov

Knihovna

Obecní knihovna v Novém Rychnově

Zřizovací listina

organizační složky Obce Nový Rychnov

Čl.1

Označení zřizovatele

Obec Nový Rychnov, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina, IČO 00248738 (dále jen „zřizovatel“)

Čl.2

Název a sídlo organizační složky

Název organizace: Obecní knihovna v Novém Rychnově, organizační složky Obce Nový Rychnov (dále jen „knihovna“) Sídlo organizace: Nový Rychnov čp. 1, 394 04 Nový Rychnov

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se, s výjimkou případů, které jsou v této zřizovací listině uvedeny.

Čl.3

Účel zřízení a předmět činnosti

Knihovna je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1, písm. c) zákona č. 257/2001 Sb.

Předmět činnosti knihovny:

 1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.
 2. Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.
 3. Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické).
 4. Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace (ústní i písemné).
 5. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.
 6. Umožňuje přístup v vnějších informačním zdrojům, ke kterým má přístup pomocí telekomunikačního zařízení.
 7. Bude-li knihovna zaregistrována v registru veřejných knihoven, vedeného Ministerstvem kultury ČR, pak při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě, která je pověřena regionálními funkcemi.
 8. Obsah, formy a rozsah této spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy mezi zřizovatelem a Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě.
 9. Podmínky, za nichž jsou služby poskytovány, jsou uvedeny ve Výpůjčním řádu knihovny.

Čl.4

Vedení knihovny

 1. Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce, jmenování má pouze písemnou formu.
 2. Knihovník se zřizovatelem sepíše na základě svého jmenování smlouvu o pracovní činnosti.
 3. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným mu do užívání, i za správnost nakládání s finančními podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
 4. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl.5

Vymezení majetku, s nímž knihovna hospodaří

Zřizovatel svěřuje knihovně do užívání za účelem zajištění jejího provozu dlouhodobý hmotný majetek uvedený v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a účel svěření tohoto majetku.

Čl.6

Hospodaření knihovny

 1. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
 2. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.
 3. Knihovně jsou dle potřeby poskytovány z rozpočtu obce finanční zálohy v hotovosti, které jí umožňují operativně zajišťovat běžnou pravidelnou činnost.
 4. Nevyčerpanou provozní zálohu je knihovna povinna vždy vrátit ke dni 31. prosince každého roku.
 5. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem Výpůjčního řádu, o kterých vede evidenci. Z těchto příjmů lze též hradit běžné výdaje knihovny.
 6. Knihovna vede pouze pokladní knihu, kde zachycuje veškerý pohyb finančních prostředků. Všechny ostatní účetní operace zajišťuje zřizovatel.
 7. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky pravidelně kontroluje starosta obce.

Čl.7

Závěrečná ustanovení

 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
 2. Ruší se Statut Lidové knihovny v Novém Rychnově ze dne 5. dubna 1979.
 3. Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dnem 1. října 2002.

V Novém Rychnově dne 9. září 2002

Výpůjční řád

I.

Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele (Čtenářský průkaz) na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele (jméno a příjmení, trvalé bydliště a datum narození). Změny těchto údajů je povinen uživatel ohlásit knihovníkovi v co nejkratší době.
 2. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 3. Osobní údaje uživatelů je knihovna povinna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

II.

Práva a povinnosti uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se výpůjčním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

III.

Postup při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise.
 2. Uživatel si může vypůjčit nejvýše 10 knih na dobu 1 měsíce. Po uplynutí výpůjční doby je čtenář povinen knihy vrátit nebo prodloužit výpůjční lhůtu, nepožaduje-li knihu další čtenář. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů požádat o vrácení půjčené knihy před uplynutím výpůjční lhůty.
 3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu knihovníka, který učiní záznam o rezervaci na výpůjčním tiskopise.
 4. Uživatel nesmí vypůjčené knihy půjčovat dalším osobám, ručí za ně celou dobu výpůjčky a v případě poškození nebo ztráty knihy je povinen nahradit vzniklou škodu zaplacením původní ceny knihy či nahradit knihu stejným titulem, v případě poškození náklady na uvedení do původního stavu dokumentu.

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

IV.

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození knihy a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovník. Způsob náhrady se určuje podle bodu 4 čl. III. tohoto řádu.
 3. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování svých služeb.
 4. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V.

Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z výpůjčního řádu povoluje knihovník.
 2. Ruší se výpůjční řád ze dne 15. září 2002.
 3. Tento výpůjční řád platí na dobu neurčitou.

V Novém Rychnově dne 27. října 2009

Výpujční doba

Úterý: 16:00 - 18:00

vedoucí knihovny