Městys Nový Rychnov
MěstysNový Rychnov

Provozní řád sportovní haly

Provozní řád sportovní haly Nový Rychnov

Provozovatel:
MĚSTYS NOVÝ RYCHNOV
Nový Rychnov č. p. 87, 394 04 Nový Rychnov
IČ: 00248738
DIČ: CZ00248738
tel. 723 307 666, 607 807 329

Odpovědná osoba:
Ing. Martina Neprašová, Ph.D. – místostarostka městyse
tel. 776 780 430
email: martinazemanova82@gmail.com

Správce:
František Kudláček
Nový Rychnov č. p. 207, 394 04 Nový Rychnov
tel. 606 189 722

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků sportovní haly v Novém Rychnově č. p. 207 (dále jen „sportovní hala“). Uživatelé a návštěvníci jsou povinni se tímto provozním řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

I.

Účel sportovní haly

     Sportovní hala je určena k provozování sportovních činností: malá kopaná, florbal, volejbal, cvičení aerobiku, nohejbal, tenis, stolní tenis, basketbal a házená. V příloze tohoto provozního řádu je rozpis rezervovaných hodin pro základní školu, mateřskou školu a členy TJ START Nový Rychnov. Pro ostatní zájemce je sportovní hala k dispozici v předem dohodnutých termínech. Ve sportovní hale jsou umístěny šatny, umývárny a technické zázemí, při konání turnajů je k dispozici místnost s občerstvením (bufet) – provoz této místnosti si zajišťuje organizátor turnaje na své náklady a na svou odpovědnost.

II.

Správa areálu

     Veškeré vnitřní prostory spravuje správce určený provozovatelem, který dále zajišťuje pravidelnou údržbu hrací plochy a čistotu v šatnách, ve sprchách a na toaletách. V zimním období zajišťuje vytápění sportovní haly, a to na minimálně 17 °C v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 3 – tabulka č. 2).

     Správce je oprávněn vykázat ze sportovní haly ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují provozní řád sportovní haly.

      Provozovatel ani správce neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti uživatelů a návštěvníků sportovní haly.

     Provozní řád sportovní haly musí být umístěn u vstupu do sportovní haly a dále na internetových stránkách provozovatele. Správce a provozovatel jsou povinni každého uživatele sportovní haly nebo odpovědného zástupce uživatelů sportovní haly předem seznámit s tímto provozním řádem, o seznámení s provozním řádem musí být učiněn písemný záznam do provozního deníku sportovní haly.

III.

Provozní pokyny

     Uživatelem nebo návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do areálu sportovní haly. Osoby mladší patnácti let mohou užívat sportovní halu a vybavení pouze pod dohledem a na odpovědnost osob starších osmnácti let.

     V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé a návštěvníci sportovní haly povinni respektovat provozní řád a uposlechnout pokynů správce, osob určených správcem nebo osob dozorujících.

     Správce dohlíží na udržování pořádku a provozního řádu, přijímá objednávky a rezervace uživatelů, zapůjčuje sportovní vybavení. O přijatých objednávkách a zápůjčce vybavení vede provozní evidenci.

Uživatel nebo návštěvník jsou povinni:

 1. nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny provozovateli
 2. užívat veškeré zařízení a plochy sportovní haly pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
 3. vstupovat do sportovní haly jen v čisté sálové obuvi, v návlecích na obuv nebo ve vhodných přezůvkách.

Uživatelům nebo návštěvníkům je zakázáno:

 1. vnášet do areálu sportovní haly předměty nesouvisející se sportovní činností
 2. manipulovat s veškerým provozním zařízením sportovní haly, pokud k tomu nejsou oprávněni dle příkazu správce nebo provozovatele
 3. kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách sportovní haly
 4. při konání turnajů vynášet občerstvení z místnosti k tomu určené (bufet)
 5. věšet se na branky, ochranné sítě, koše na basketbal a svévolně poškozovat vybavení sportovní haly

     Za újmu na zdraví nebo majetku uživatelů nebo návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti provozovatel neodpovídá. Dále provozovatel neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu nevhodného užívání sportovního vybavení. 

     V případě porušení tohoto provozního řádu může být návštěvník správcem nebo jím určenými osobami vykázán ze sportovní haly.

IV.

Provozní deník sportovní haly

     Správce je povinen vést provozní deník sportovní haly.

     Do provozního deníku sportovní haly se zaznamenávají:

 • identifikační údaje uživatele a doba používání
 • stav sportovní haly a vybavení před a po skončení doby užívání; případné záznamy o způsobených škodách nebo zjištěných závadách
 • prohlášení uživatele o tom, že byl seznámen s tímto provozním řádem
 • údaje o provedené kontrole provozního deníku provozovatelem

     Zaznamenané skutečnosti v provozním řádu potvrzuje podpisem správce nebo jím určená odpovědná osoba spolu s uživatelem nebo odpovědným zástupcem uživatelů sportovní haly.

V.

Cenové podmínky

     Pro všechny uživatele sportovní haly platí jednotná úhrada za poskytování služeb sportovní haly ve výši 300,- Kč za každou započatou hodinu.

     Užívání sportovní haly pro uspořádání turnaje je nutné domluvit přímo s provozovatelem sportovní haly, a to nejméně 30 dní předem. Za uspořádání turnaje bude účtována úhrada za poskytování sportovní haly dle hodinové sazby v předchozím odstavci.

     Pokud uživatelé užívají sportovní halu pravidelně v dohodnutém a rezervovaném termínu po celou „zimní sezonu“ (od 01. 09. běžného roku do 30. 06. roku následujícího), mají možnost zvýhodněné úhrady za poskytování služeb sportovní haly ve výši 2 000,- Kč za 1 rezervovanou hodinu/týden za celou sezonu, tj. 2 000,- Kč za 40 hodin v celé sezoně, které jsou rozloženy vždy po týdnu. Zvýhodněná úhrada za poskytování služeb sportovní haly je pevně stanovena. V případě, že uživatelé využijí této možnosti zvýhodněné úhrady, nerozhoduje faktické užívání sportovní haly po celou dobu při stanovení výše úhrady.

     Úhrada za poskytování služeb sportovní haly je splatná před započetím používání sportovní haly v rozsahu objednané a odsouhlasené doby používání. Pokud skutečná doba používání sportovní haly přesáhne dobu objednanou, je doplatek úhrady splatný ihned po skončení doby používání. Zvýhodněná úhrada za poskytování služeb sportovní haly je splatná nejpozději do 31. 08. běžného roku, vždy před začátkem „zimní sezony“, tj. vždy před 01. 09. běžného roku.

     Úhradu za poskytování služeb lze uhradit po předchozí domluvě u provozovatele (pokladna městyse Nový Rychnov). Pokud nebude úhrada zaplacena, nemá uživatel nárok na další užívání sportovní haly.

VI.

Důležitá telefonní čísla

V případě požáru či úniku nebezpečné látky volejte 150 – HASIČI

V případě úrazu či ohrožení života volejte 155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

V případě spáchání trestného činu či přestupku nebo jiného protiprávního jednání volejte 158 – POLICIE

Jednotné evropské tísňové volání – 112

Tento provozní řád byl vypracován na základě usnesení zastupitelstva městyse Nový Rychnov č. 03/04/23 ze dne 01. února 2023 a usnesení č. 02/12/20 ze dne 24. února 2020.

Tento provozní řád nabývá účinnosti a platnosti nabývá dnem 01. července 2023.

V Novém Rychnově dne 01. června 2023

 

Jan Malát – starosta městyse
městys Nový Rychnov