Městys Nový Rychnov
MěstysNový Rychnov

Veřejné pohřebiště V Novém Rychnově

Městys Nový Rychnov

jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“)

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTYSE NOVÝ RYCHNOV
_____________________________________________________________________________________________

1. Zastupitelstvo městyse Nový Rychnov ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo tento Řád veřejného pohřebiště městyse Nový Rychnov dne 27. 08. 2020 pod číslem usnesení č. 09/14/20.

2. Řád veřejného pohřebiště městys Nový Rychnov vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 18. 08. 2020, vydaného pod č. j. KUJI 76993/2020.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.

2. Provozovatelem a správcem veřejného pohřebiště je městys Nový Rychnov, IČ: 00248738, se sídlem: Nový Rychnov č. p. 87, 394 04 Nový Rychnov, zastoupený starostou městyse.

Článek 2

Působnost řádu pohřebiště

1. Vysvětlení zkratek pojmů:

a) Řád – Řád veřejného pohřebiště.

b) Provozovatel pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o pohřebnictví.

2. Vymezení často používaných pojmů:

a) Hrobka – nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání

b) Hrobové zařízení – např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá věc)

3. Ustanovení tohoto řádu se vztahují na veřejné pohřebiště v Novém Rychnově, katastrálním území Nový Rychnov, na parcelách p. č. 30 a 31/2, jehož součástí jsou:

a) místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů

b) místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek

c) místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

4. Vnější hranice veřejného pohřebiště jsou vymezeny zdí.

5. Řád je závazný pro provozovatele a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.

Článek 3

Rozsah poskytovaných služeb

1. Na pohřebišti městyse Nový Rychnov jsou poskytovány zejména tyto základní služby:
a) nájem hrobového místa pro hroby, hrobky a uložení lidských ostatků v urnách
b) správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře
c) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
d) zajišťování odvozu a likvidace odpadů
e) zajišťování vody na zalévání a půjčování konví na zalévání
f) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu
g) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti

2. Na pohřebišti městyse Nový Rychnov jsou poskytovány doplňkové služby na žádost nájemce nebo vlastníka hrobového zařízení či hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu např.:
a) manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště
b) výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací
c) pohřbívání
d) provádění exhumací
e) ukládání lidských ostatků

3. Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude provozovatel pohřebiště postupovat nejen podle občanského zákoníku, ale také ve smyslu čl. 24 a 30 bilaterální českoněmecké Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb.

4. V souladu se stanoviskem okresního hygienika č. j. 474/908-219/2002/Ing.Mo je na základě zákona o pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na pohřebišti tlecí doba v délce 10 let. V případě, že lidské ostatky nebudou po stanovené době zetlelé, zajistí provozovatel příslušné podklady – hydrogeologický průzkum – pro stanovení nové tlecí doby a na základě nových skutečností navrhne novou tlecí dobu.

5. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na pohřebišti pohřbeni, ale pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Den před přijetím lidských pozůstatků je potřeba předložit provozovateli kopii Listu o prohlídce zemřelého.

Článek 4

Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání zařízení

1. Pohřebiště je místo veřejně přístupné každý den od 07:00 do 20:00.

2. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.

3. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzamčeno.

4. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

5. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán.

6. Na pohřebiště není dovolen vjezd motorovým i jiným vozidlům s výjimkou vozíků invalidních.

7. Na pohřebišti je zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech.

8. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo a řídit se Řádem pohřebiště. Návštěvníkům není dovoleno chovat se hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

9. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.

10. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti požáru.

11. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště – mimo odpadu stavebního a nebezpečného.

12. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.

13. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád a provozovatel pohřebiště.

14. Na pohřebišti je zakázáno umístění reklam, pořádání presentačních akcí soukromých subjektů zaměřených na výkon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči provozovateli pohřebiště.

Článek 5

Povinnosti provozovatele a správce pohřebiště

1. Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:
a) všem osobám – zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa
b) zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, je-li provozovateli známa
c) vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 21 zákona o pohřebnictví formou vázané knihy nebo v elektronické podobě s roční frekvencí výtisku a jeho svázáním.
d) ukládat Listy o prohlídce zemřelého, popřípadě i doklady o zpopelnění do spisovny dle archivačního a skartačního řádu městyse
d) vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem pohřebiště
e) udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.
f) v případě zákazu pohřbívání bezodkladně informovat nájemce hrobových míst a veřejnost o tomto zákazu na hřbitovní vývěsce
g) připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky a urnová místa tak, aby se minimalizoval dopad na již existující hrobová místa
h) zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků. Tyto povinnosti může provozovatel zajistit i u třetího subjektu.
i) zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, provádět údržbu travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, oplocení, společných zařízení a inženýrských sítí
j) zajišťovat sběr a likvidaci odpadů z pohřebiště
k) písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejích skončením. Není-li provozovateli znám trvalý pobyt nájemce, uveřejnění tuto informaci na hřbitovní vývěsce, a to nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
l) během doby trvání nájmu hrobového místa k němu zajistit přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště

Článek 6

Užívání hrobového místa

1. Žádný zájemce o nájem místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa, nebo na jiné, individuální umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci hrobového místa.

2. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi pronajímatelem a mezi nájemcem (dále jen „smlouva o nájmu“). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry a výši nájemného a služeb s nájmem souvisejících.

3. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout pronajímateli zejména tyto údaje:
a) jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí,
b) list o prohlídce zemřelého,
c) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků, datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich uložení,
d) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,
e) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
f) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně smlouvy,
g) údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku, pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce, a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození,
h) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a další kontakty na osoby, které budou po smrti nájemce na základě určené posloupnosti pokračovat v nájmu.

4. Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli pohřebiště.

5. Nájem hrobových míst se sjednává na dobu maximálně 10 let pro hrob, hrobku a urnová místa. Minimální délka nájmu místa na pohřebišti je 2 roky, což neplatí v případě pohřbení, kdy musí být doba nájmu taková, aby byla dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště v článku 3 tohoto řádu.

Osvobození od úhrady nájmu, jakož i slevy z cen, může učinit pouze provozovatel pohřebiště.    

6. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny provozovatele pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.

7. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.

8. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.

9. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby jeho stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a ostatních osob,
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit sám.

10. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce.

11. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.

12. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím provozovatele pohřebiště.

13. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem pohřebiště, tyto čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům.

Článek 7

Podmínky zřízení hrobového zařízení

1. Ke zhotovení nového hrobového zařízení na pohřebišti nebo úpravě již existujících hrobek, náhrobků a hrobového zařízení je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebiště za jím stanovených podmínek.

2. Podmínky ke zřízení nového hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel pohřebiště v rozsahu:
a) rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu a jeho likvidaci určí provozovatel pro každé zřízení hrobového místa individuálně. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.
b) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, nesmí zasahovat do pohřbívací plochy a musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu.
c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

3. V průběhu zhotovování, údržby, oprav nebo odstraňování hrobového zařízení či hrobky na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačnímu a nesmí být jejich průchodnost omezována.

4. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli spolu s nahlášením změny hrobového zařízení.

5. Na hrobovém místě je zakázáno vysadit strom nebo keř. Provozovatel může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny, případně odstranit takovou výsadbu sám.

Článek 8

Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků

1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti jen se souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele.

3. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele.

4. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.

5. Všechny rakve včetně exhumačních musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.

6. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí splňovat tyto požadavky:
a) musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zatlelé se považují zbytky rakví o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku.
b) pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů.
c) výplň rakví, transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů.
d) k výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek.

7. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo rakve kovové.

Článek 9

Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby

1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, k provedení exhumace nebo k jiným účelům, pokud provozovatel obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky:
a) písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,
b) kopii části smlouvy, která přikazuje provozovateli pohřební služby pohřbít do příslušného hrobového místa,
c) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby – práce při kopání hrobů na pohřebištích

2. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.

3. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec pohřební služby, provozovatel pohřebiště je oprávněn kdykoli zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané hrobové jámy pro pádu třetí osoby a je oprávněn požádat o přerušení prací. V takovém případě je zaměstnanec pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.

4. Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.

5. Provozovatel pohřebiště může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody např. pokud je pohřebiště v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.

6. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

7. Provozovatel pohřebiště zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

8. Náklady vzniklé provozovateli pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o otevření požádal.

Článek 10

Dřeviny a lavičky

1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště.

2. Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy.

3. Provozovatel pohřebiště může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jichž výsadbě nedal souhlas.

4. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.

5. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti pouze provozovatel.

6. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.

Článek 11

Sankce

1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.

2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví:
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci.

3. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu ustanovení § 26 zákona o pohřebnictví.

Článek 12

Ostatní ustanovení

1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví.

2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.

3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí Úřad městyse Nový Rychnov.

4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště.

5. Na hroby a hrobová zařízení, která jsou v seznamu válečných hrobů se při péči o ně vztahují zvláštní právní předpisy.

Článek 13

Zrušující ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu „Opatření obce č. 1/2011 - Řád veřejného pohřebiště v Novém Rychnově“ ze dne 30. srpna 2011.

Článek 14

Závěrečné ustanovení

1. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01. října 2020.

2. Tento řád veřejného pohřebiště je vyvěšen na úřední desce Úřadu městyse Nový Rychnov po dobu 15ti dnů a po celou dobu jeho platnosti musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

V Novém Rychnově dne 01. září 2020

 

Iva Reichová – starostka městyse

 

 

 

 

 

Úřad městyse

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů