Městys Nový Rychnov
MěstysNový Rychnov

Sportovní areál

Provozní řád víceúčelového hřiště ve školním areálu
ZŠ Nový Rychnov

Provozovatel:
MĚSTYS NOVÝ RYCHNOV
Nový Rychnov č. p. 87, 394 04 Nový Rychnov
IČ: 00248738
DIČ: CZ00248738
Tel.: 723 307 666, 776 780 430

Správce hřiště:
František Kudláček
Nový Rychnov č. p. 207, 394 04 Nový Rychnov
Tel.: 606 189 722

Tento provozní řád vydává městys Nový Rychnov za účelem výuky tělesné výchovy, rozvoje tělovýchov a sportu a využívání volného času zejména mládeže v městysu Nový Rychnov.

I. Využívání hřiště

1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je městys Nový Rychnov.

2. Hřiště je určeno k výuce tělesné výchovy pro Základní školu Nový Rychnov a Mateřskou školu Nový Rychnov, k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, volejbal, nohejbal) a atletice.

3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.

4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště (viz článek č. III).

II. Provoz a správa hřiště

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště.

2. Denní provozní doba víceúčelového hřiště:
- ve dnech od 01. ledna do 31. března každého roku dle aktuálního počasí a způsobilosti sportovní plochy
- ve dnech od 01. dubna do 30. června každého roku od 16,00 hodin do 20,00 hodin
- ve dnech od 01. července do 31. srpna každého roku od 09,00 hodin do 20,00 hodin
- ve dnech od 01. září do 30. září každého roku od 16,00 hodin do 20,00 hodin
- ve dnech od 01. října do 31. prosince každého roku dle aktuálního počasí a způsobilosti sportovní plochy

3. Objednávky zajišťuje správce hřiště osobně na svém telefonním čísle (uvedeno v záhlaví tohoto řádu).

4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.

5. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.

III. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.

2. V této souvislosti zde platí zákaz:
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou)
- manipulace s ostrými předměty
- jízdy na kole
- používání treter mimo atletickou dráhu (na atletické dráze nelze používat tretry s větší délkou než 9mm)
- vstupu dětem do 10 let bez doprovodu dospělé osoby
- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
- přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
- konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
- používání nápojů na bázi Coly (Coca – Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.)
- vstupu podnapilým osobám nebo pod vlivem omamných látek
- kouření v celém areálu
- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
- trhat a odcizovat květiny, plody stromů a lámat větve nebo jinak poškozovat stromy a keře v areálu hřiště
- vstupu se zvířaty
- odhazování žvýkaček na umělý povrch
Platí zákaz vstupu na doskočiště.

3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám (tenis – max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry – 2 x 6 osob + rozhodčí, volejbal – 4 x 6 osob + 2 rozhodčí). Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za hrazením (mimo atletickou dráhu).

4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

5. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.

6. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

7. Městys Nový Rychnov nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřištích.

IV. Nedodržování ustanovení provozního řádu

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.

2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště nebo přímo Policii ČR.

V. Důležitá telefonní čísla

V případě požáru či úniku nebezpečné látky volejte 150 – HASIČI

V případě úrazu či ohrožení života volejte 155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

V případě spáchání trestného činu či přestupku nebo jiného protiprávního jednání volejte 158 – POLICIE

Jednotné evropské tísňové volání – 112


Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem městyse Nový Rychnov dne 25. června 2019 usnesením č. 05/07/19 a účinnosti a platnosti nabývá dnem 01. července 2019