Městys Nový Rychnov
MěstysNový Rychnov

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

dle §2 odst. 3) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Podání je možno doručit v listinné podobě (poštou nebo osobně na podatelnu) nebo v digitální podobě datovou schránkou (není nutné připojit el. podpis), e-mailem na elektronickou adresu podatelny nebo na technickém nosiči dat.

a) Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat: 

Městys Nový Rychnov                         Úřad městyse Nový Rychnov
Nový Rychnov č. p. 87                         Nový Rychnov č. p. 87
394 04 Nový Rychnov                          394 04 Nový Rychnov

b) Úřední hodiny podatelny (pracoviště Nový Rychnov č. p. 87):

pondělí:    06:45 - 12:00; 12:30 - 17:00
středa:      06:45 - 12:00; 12:30 - 17:00
pátek:       06:45 - 12:00

c) Elektronická adresa podatelny:

 mestysnovyrychnov@gmail.com

Elektronická adresa podatelny je jediná adresa, na kterou je možno zasílat podání e-mailem. Dokument se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně, a to je v případě, že je ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a neobsahuje škodlivý kód.

Doručená e-mailová zpráva by měla vždy obsahovat adresu elektronické pošty odesílatele popř. další kontaktní údaje, a měla by být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem odesílatele. V případě, že z doručené zprávy není možné zjistit e-mailovou adresu odesílatele, není možné poskytovat potvrzení doručení takové zprávy dle § 6 odst. 3) vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.

Maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 10MB.

Přípustné datové formáty – bod f) viz níže.

Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem slouží pouze pro běžnou e-mailovou komunikaci. Případná podání doručená na tyto adresy nesplňují zákonné podmínky pro doručení a bude nutno je následně buď doplnit nebo zaslat znovu na adresu mestysnovyrychnov@gmail.com. V opačném případě není možné poskytovat potvrzení doručení takové zprávy dle § 6 odst. 3) vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění, ani zajistit ověření pravosti a neměnnosti doručeného dokumentu v budoucnu.

d) Identifikátor datové schránky:

 hxjbcc7

Pravidla pro doručování dokumentů datovou schránkou: Dle §18 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění, úkon učiněný osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky (uvedenou v §8 odst. 1 až 4 tohoto zákona nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena) prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob. Podání doručené datovou schránkou nemusí být elektronicky podepsáno.

Maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 10MB.

Přípustné datové formáty – bod f) viz níže.

e) Další způsoby elektronické komunikace úřad nepřipouští.

f) Přípustné datové formáty:

Přípustnými formáty datové zprávy jsou formáty:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

Formáty jsou přípustnými formáty datové zprávy, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně. Dostupný podatelně je vždy, je-li ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlivý kód a v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě.

Spustitelné soubory (např. *.exe, *.com apod.) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

h) Přenosné technické nosiče dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

 • CD-ROM (formát PC)
 • DVD
 • Flashdisk - pouze při podání na podatelně

i) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných úřadem (dále jen „škodlivý kód“):

Dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, úřad neukládá, ale zničí; v takovém případě se dokument doručený v digitální podobě považuje za nedoručený. Pokud lze zjistit z dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesilatele, neprodleně jej úřad vyrozumí o zjištění škodlivého kódu, popřípadě o zničení dokumentu, a stanoví další postup pro zajištění řádného doručení dokumentu.

j) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

Pokud úřad při příjmu dokumentů zjistí, že dokument v analogové podobě je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo že dokument v digitální podobě není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí úřad odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se úřadu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, úřad takový dokument nezpracovává.