Městys Nový Rychnov
MěstysNový Rychnov

Almanach SDH

Almanach ke 120. výročí Sboru dobrovolných hasičů Nový Rychnov

Obsah

 • Komentář starosty obce
 • Almanach - textová část
 • Almanach - obrazová část

Ke 120 letům dobrovolného hasičského sboru v Novém Rychnově.

Vážení spoluobčané,
U příležitosti 120 výročí založení novorychnovského hasičského sboru se Vám dostává do rukou dokument o dlouholeté činnosti a dobrovolné obětavé práci všech členů hasičského sboru v naši obci. Takřka veškeré kulturní a společenské dění v této obci dobrovolně a spolehlivě zajišťují členové sboru dobrovolných hasičů. Všude tady kolem nás je vidět poctivá práce našich dříve narozených členů, ale i dnes můžeme hrdě konstatovat, že i v této době chaosu, nejistot a všeobecného nezájmu lidí cokoli dělat,hasiči drží pevně při sobě a maximálně nám pomáhají k všeobecnému rozvoji naši obce.

Děkuji Vám za připravenost a za to,že jste odhodláni chránit naše životy a majetek všech občanů. Vážím si každého z Vás a jménem Obce Nový Rychnov Vám srdečně blahopřeji ke 120 letému jubileu založení dobrovolného hasičského sboru .

31. května 2004
Petr Měkuta - starosta obce Nový Rychnov
Přemysl Valenta - místostarosta obce Nový Rychnov

Listy z obecní kroniky

Založení osady

Zdejší krajina náležela od dávných dob Pražskému biskupství /později arcibiskupství/ a tvořila podstatnou část panství Červenořečického.Pražští biskupové se starali o zalidnění této krajiny a zakládání osad. Naše osada dostala název Rychnov - německy Rauchenau, což znamená "na bohaté nivě".

Nejstarší doložené zprávy o obci jsou z roku 1352. Majetkem arcibiskupství byl Rychnov až do husitských válek. V nich byl církevní majetek rozebrán a panství se dostalo do držení různých šlechtických rodů. Samostatným panstvím se stal roku 1543 za vlády Leskovců. Vlachyně z Leskovce si zvolil za své sídlo Rychnov a nechal zde postavit zámek v renesančním stylu. V letech 1597 - 1623 získali panství páni z Říčan. Významným představitelem tohoto rodu byl Jan, který se zapojil do stavovského povstání proti Habsburkům. Po prohrané bitvě na Bílé hoře /1620/ mu byl majetek zkonfiskován a navrácen arcibiskupství. Během třicetileté války bylo celé panství zpustošeno. V letech 1775 - 1784 dochází k selským bouřím. Ty však byly císařským vojskem krutě potlačeny.

Pohromou pro obyvatelstvo byly i požáry. V roce 1778 mimo zámek lehla celá obec popelem.O dalším zničujícím požáru píše kronikář: " Dne 3.srpna 1827 vypukl požár v čp. 42. V krátké době se rozšířil po celém městečku a neušetřil ani kostela, fary, zámku ani školy. Jenom panský dvůr a několik chalup za zámkem a při rybníku městeckém byly zachráněny. Kostel opět vyhořel celý, uvnitř všechny oltáře, kazatelna, zpovědnice, lavice i nově postavené varhany. Na věži se rozlilo 5 krásných velkých zvonů, které svým zvukem každého uchvacovaly. Tyto zvony pocházely z let 1564 - 1583 a 1600. Též tři lidé přišli o život. Škoda ohněm způsobená byla nesmírná. Ubohý lid tehdá zakoušel velikou bídu, neboť přišel o všechno.Stavení, stodoly i chlévy byly pouze ze dřeva vystavěné a tak po požáru většina lidu zůstávala ve sklepích a ostatní si jen nuzně přikryli svůj příbytek.V roce 1827 vyhořela též celá obec Hojkov. V roce 1832 vyhořely v Rychnově opět čtyři statky.Roku 1834 byl založen jistým krejčovským učedníkem ze msty požár na rychnovské faře, který zachvátil dalších 21 stavení.Těžce zkoušeným obyvatelům poskytl znamenitou pomoc arcibiskup, který každému postiženému věnoval 50 - 60 zlatých a ještě jim odpustil povinnou robotu. Dne 6.listopadu 1836 vyhořely na náměstí rychnovském opět čtyři statky." Pravděpodobně po těchto velkých požárech, kdy musela být vystavěna celá obec, dostal Rychnov přídomek Nový.

Po tomto období se Nový Rychnov začíná konečně vzpamatovávat. Rozmáhá se obchod se lnem a lněným zbožím, začíná rozkvět řemesel a cechovních organizací : vzniká cech řeznický, mlynářský a pekařský, ševcovský, krejčovský, tkalcovský, zednický, tesařský, společný. Začala se budovat silnice do Pelhřimova /1843/, do Horní Cerkve /1844/ a do Dušejova /1846/. Z nařízení císaře Josefa II. se zrušil hřbitov u kostela. Nový byl postaven u silnice k Vyskytné roku 1806.

V roce 1848 panoval po celém panství neobyčejný ruch - bylo zrušeno poddanství i robota, avšak za náhradu. Obce rychnovského panství přestaly podléhat arcibiskupství a osamostatnily se.

V roce 1829 byla na místě původní dřevené školy z roku 1676 postavena škola kamenná, jednopatrová, později rozšířená na trojtřídní a čtyřtřídní. Obec Těšenov byla odškolena v roce 1894, kdy si postavila školu vlastní.

Roku 1871 byla založena Občanská záložna, vedená většinou starostou obce a duchovními správci.V roce 1853 byl u Honzova mlýna zasázen dub - dnes chráněná památka

5. května 1873 se narodil v N.Rychnově JUDr. Vilém Pospíšil, pozdější guvernér Národní banky, zplnomocněný ministr a mimořádný vyslanec republiky.

24.4.1879 byly zasazeny u kostela 2 kaštany na památku stříbrné svatby habsburského páru Františka Josefa a Alžběty.

Začátek dvacátého století /1900 - 1918/

Na počátku 20.století měla rychnovská farnost 3 600 duší /N.Rychnov, Milíčov, Těšenov, Trsov, Hojkov, Chaloupky, část Rohozné, Řeženčice, Chrástov, Čejkov, Lešov, Sázava /. O tyto duše se starali duchovní František Kalina, Jan Hromadník a Jakub Sloup. Občané Čejkova / 1902/ a Hojkova /1907/ si postavili vlastní školy. Od roku 1903 měla obec první osvětlení šesti petrolejovými lampami, od roku 1904 telefonní stanici a pravidelné dovážení pošty z Horní Cerkve. V tomto roce bylo v obci 10 hostinců, 9 obchodníků, 4 pekaři, 3 krejčí, 5 obuvníků, 3 řezníci, 1 pokrývač, 2 kameníci, 1 sedlář, 2 zámečníci, 4 kováři, 2 koláři, 5 truhlářů, 1 hrnčíř, 2 mlynáři, 1 lihovar, 1 zednický mistr. V čele obce se vystřídali tito starostové : Josef Pech čp.68 /1902- 1904/.Václav Jaroš čp.46 /1904-1907 /,Hugo Rozmarýn /1907/, Karel Veselý čp.79 /1907 - 1908/, Antonín Vítek čp.89 /1908 - 1910/ a Josef Urban čp.41 /1910-1919/. 28.6.1914 byli zavražděni v Sarajevu následník trůnu František Ferdinand a jeho žena vévodkyně Žofie - začala 1. s v ě t o v á v á l k a. Tato válka si vyžádala oběti i mezi rychnovskými muži.Na pomníku padlých si můžeme přečíst jména 35 mužů, obětí války, kteří se ke svým rodinám již nevrátili. Hlad, bída, rekvizice a nedostatek pracovních sil dolehly na všechny doma. S velkým nadšením uvítali občané N.Rychnova konec války a vyhlášení samostatného státu Čechů a Slováků. Na náměstí se konalo slavnostní shromáždění, obcí procházel průvod s hudbou, hasiči nesli lampiony, zpívali se písně Kde domov můj a Hej Slované.

Období první republiky /1919 - 1939/

V roce 1919 byl založen Sokol /90 členů/, o tři roky později Jednota československého orla /110 členů/. Obce Dolní a Horní Hutě byly na vlastní žádost odpojeny od N.Rychnova/1920/. Starostové obce byli : Alois Wiener čp.77 /1919-1920/, František Fiala čp.39/ 1920 - 1929 / a Josef Vítek čp. 89 /1929 - 1945/. Koncem roku 1924 byla ukončena parcelace arcibiskupského velkostatku. Zbytkový statek o výměře 45 ha obdržel dosavadní správce Jiří Klein. Bylo založeno Lihovarnické družstvo, předsedou se stal František Fiala čp. 39. Lidové hospodářské družstvo koupilo budovu čp.2, bývalý pivovar,správcem byl Emanuel Talich. Na Květnou neděli v roce 1925 se konalo slavnostní vyzdvižení a svěcení dvou nových zvonů. Častá onemocnění tyfem uspíšila vybudování vodovodu v roce 1927. Největší mrazy byly zaznamenány 10.února 1929, a to -33C. Zamrzly všechny vodovody, zmrzly ovocné stromy. Okresní hospodářská záložna ve svém domě čp. 48 zhotovila nástavbu a zřídila prodejnu Baťa. Místní rada začala uvažovat o stavbě měšťanky. Po dlouhých sporech o stavební místo "pod lipami" byla v říjnu 1934 dokončena místo měšťanky stavba budovy Občanské záložny čp. 160. V roce 1935 bylo zřízeno a slavnostně otevřeno spolkové hřiště Na Chmelnici , pojmenováno "Hřiště pana presidenta Tomáše Garrigua Masaryka" /dnes hasičská zbrojnice/. Elektrický prou byl poprvé zapnut 7.července 1936. Existovala zde řada spolků, "korporací", které pořádaly různé kulturní a společenské akce pro obyvatelstvo. Byli to hasiči, Sokol, Orel, Čtenářská beseda, Obec legionářská, Živnostenský spolek. Byla obnovena slavnost kácení máje. Těžištěm kulturního dění však byla ochotnická divadelní představení.Těch dokázali Orlové a Sokolové sehrát i sedm za rok. Zdejší rodák JUDr. Vilém Pospíšil , první guvernér ČNB, byl obecním zastupitelstvem jmenován čestným občanem N.Rychnova za zásluhy o rozvoj obce. Nemalou finanční částkou přispěl i na vybudování pomníku padlých, který byl slavnostně odhalen a svěcen v červenci 1938. V této době se začínalo jednat o stavbě lázní na Mešnici u radiové studánky.

Období 2. světové války.

V září 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace - z Rychnova odjížděli vojíni na sedmi vozech na dráhu do H.Cerekve. 15.3.1939 došlo k okupaci Československa německými vojsky. Hned následující den přijelo první auto s Němci do naší obce. Ministerstvem vnitra byl jmenován obecním tajemníkem Josef Staněk. V polovině domu Aloise Wienera byla zřízena četnická stanice. Zástupcem velitele Růžičky se stal Antonín Komárek. Židovské rodiny Stettnerovy a Ančerlovy byly odsunuty do koncentračních táborů, jejich hospodářství bylo po částech pronajato. Příslušníci ročníku 21 odcházeli na nucené práce do Říše. Kronikář p. Svoboda zaznamenal jejich jména : Josef Chaloupka,čp.71, Antonín Jaroš čp.78, Josef Chlebeček čp.111, Jan Páčal, čp.12, František Prokop, čp.119, Mir.Kovář, čp.117, Miloš Kvasnička, čp. 1, Slávek Holub čp. 66, Robert Svoboda čp.119, Pavel Veselý čp. 151, Jiří Kučera čp 53, Alois kučera čp.53,Mirek Mareš čp.38, Oldřich Bína čp.151, Anežka Svobodová, čp.119, Vlasta Kotrbová čp.169, Jan Rod čp.1, Jaroslav Homolka čp. 17, Bedřich Smrčka čp.61, Ladislav Dušek čp.128, František Pech čp. 122, Antonín Trávník čp.167, Josef Čekal - Trsov, Miloslav Kůžel čp.19, Karel Jíra čp.47, Viktor Veselý čp. 24, Josef Trávníček čp.144. Byl zaveden přídělový systém na potraviny. Na 1 měsíc a 1 osobu bylo přiděleno 4,35 kg chleba, 2,92kg mouky, 1,20 cukru,1 kg masa, 6 kg brambor, 4 vejce, 28/16 l mléka apod. Tvrdě byly vymáhány dávky zemědělských produktů. V roce 1941 převzal kolaturu farář Ferdinand Šít, který zde byl dříve kaplanem. S ostatními občany musel smutně přihlížet, jak jsou dne 7.4.1942 snímány čtyři krásné zvony z věže kostela, aby byly použity na válečné účely. Zůstal jen umíráček. Jednou z obětí fašismu byl i novorychnovský rodák JUDr. Vilém Pospíšil, první guvernér Národní banky československé. Po výslechu na gestapu 27.11.1942 v Praze zemřel. Za velké účasti hostů i místního obyvatelstva byl uložen k věčnému spánku do rodinného hrobu na našem hřbitově. Jeho jménem byla zřízena nadace pro chudé ve výši 10 tisíc korun, ČNB věnovala k uctění jeho památky 5000 Kčs pro nadané studenty z N.Rychnova. Autobusové spojení s Pelhřimovem obstarával Antonín Maděra z Pelhřimova, s Jihlavou Václav Hajný z N.Rychnova čp.22. Nejtěžším obdobím pro občany N.Rychnova byly poslední dny 2.světové války. V předtuše jejího blízkého konce a na výzvy londýnského rozhlasu se u nás začaly v roce 1944 formovat 2 ilegální národní výbory. Jejich zakladatelé však byli prozrazeni a postupně pozatýkáni. Správce Občanské záložny Josef Šereda, který měl být také zatčen, byl nezvěstný, později se skrýval v okolních lesích. Gestapo zatklo Františku a Annu Frantálovy, vrchního strážmistra Růžičku, Otakara Šrámka, syna lesmistra, starostu Sokola Josefa Podhrázského, starostu obce Josefa Vítka, poštmistra Václava Tuchana, účetního Hospodářské záložny Josefa Tomce, řezníka Václava Kratochvíla, starodružiníka Josefa Kříže, Jindřicha Sankota, učitele V.Zemana, malíře Bohumila Stibora, sedláře Jana Duška, Františka Policara, Václava Bartoše, Aloise Svobodu, Václava Hajného a Boženu Šeredovou. S táborským gestapem spolupracovala /udávala občany/ rodina majitele velkostatku J.Kleina, obviněn ze spolupráce s Němci byl i MUDr. Kouřílek. Do konce roku se většina zatčených vrátila, 19 občanů však následkem okupace přišla o život. Strážmistr Růžička byl raněn a zemřel v pelhřimovské nemocnici. V koncentračním táboře zahynulo 5 příslušníků židovské rodiny Ančerlovy, 4 členové rodiny Stettnerovy , Julius Bohm, Josef Podhrázský, Václav Tuchan, František Pech a Josef Gobl. Zastřeleni byli: Pavel Veselý/na hranicích/, Josef Bambas a Josef Rásocha při obklíčení obce 6.5.1945.Toho dne po střelbě několika místních občanů na projíždějící německé důstojníky byl Rychnov obklíčen příslušníky SS z Křemešníka. Obyvatelé byli násilím vyháněni ze svých domovů a shromažďování v zámku na nádvoří.Němci hrozili vypálením obce a popravou 16 vybraných rukojmích, kteří byli odvlečeni do Sázavy, padne - li ještě jediný výstřel.Naštěstí se tak nestalo. Němci měli strach z blížící se sovětské armády a rychle ujížděli na západ. Všichni rukojmí se po hodinách hrůzné nejistoty vrátili domů. Byli to Josef Benda čp.43, Ant. Hruška čp. 105, Josef Herna čp. 101,Václav Růžička čp. 29, Karel Chaloupka čp.121,František Fiala čp.39, Josef Fuk čp.126, František Klubal čp.34, František Pech čp.122, Jindřich Císař čp.125, Alois Urban čp.41, Josef Kříž - Chaloupky čp.5, Miroslav Kovář čp.117, J.Vopálenský čp.18,Karel Čáp čp.48 a František Zmeškal z Řeženčic. Radost obyvatel neznala mezí, když 9.5. přijeli do obce ruští vojáci a partyzáni. Následující den se konal pohřeb obětí z 6.5. V dalších dnech byl ustanoven nový národní výbor, na náměstí koncertovala vojenská hudba ruské jízdy. 15 místních rodin se přihlásilo na osidlování pohraničí. Do konce roku 1945 byla provedena parcelace statku J.Kleina. Pozemky byly přiděleny drobným zemědělcům, budovy Josefu Vítkovi, špýchar obci. Veškerý živý i mrtvý inventář ze statku byl prodán. Manželé Kleinovi byli převezeni k výslechu do naší obce. Mimořádným lidovým soudem v Táboře, senátem v Pelhřimově, byli odsouzeni : Jiří Klein k doživotnímu vězení, jeho žena k 15 letům, posluhovačka Razimová k 10 letům, tajemník Josef Staněk k 5 letům, jeho žena k 1 roku vězení. MUDr. Kouřílek uprchl na Západ. Po únoru 1948 se vrátil, byl omilostněn a nastoupil místo obvodního lékaře na Znojemsku.

Poválečné období /1945 - 2003/

V květnu 1945 se Josef Vítek vzdal funkce starosty.V dalších letech byli voleni předsedové místních národních výborů - MNV. Byli to Josef Homolka-odstěhoval se do pohraničí /1945/, Frant. Dušek čp.46 /1946- 1950/, Marie Vavřínová čp 160/1950- 1954/, Karel Mareš čp.38/1954 - 1957/, Frant. Beneš čp. 30/1957 - 1962/, Frant. Pohanka čp. 160 /1962 - 1964/, Frant. Maršík čp. 136 /1964 - 1971/, Stanislav Sviták čp.60 /1971 - 1980/, Pavel Chaloupka čp. 151 /1980 - 1989/,Jaroslav Benda ,Sázava 58 /1989 - 1990/. Prvním starostou po "sametové revoluci"/ byl zvolen Karel Pech čp.123 /1990- 1994/,následoval Jaroslav Benda,Sázava 58 1994 - 1998 / a od roku 1998 do současnosti je to Petr Měkuta čp.188. V dubnu 1946 se konala ustavující hromada družstva podílníků k založení lázní na Mešnici, avšak v následujícím roce bylo nařízeno práce zastavit. Likvidaci rozestavěné části měli provést hasiči. V tomto roce se členové Družstevního lihovaru rozhodli založit strojní družstvo a koupit jeden traktor. V dubnu 1948 byla na lihovar uvalena národní správa. Velkou událostí bylo otevření státního kina v hostinci u Kratochvílů /1947/ i první vysílání místního rozhlasu /1948/ - do té doby oznamoval zprávy místní bubeník F. Homolka čp 109. Dobrým počinem bylo v roce 1949 založení družstva DUP v upravených dílnách po Leu Ančerlovi. Toto družstvo na výrobu manikúr přináší dodnes zaměstnání pro občany N.Rychnova i okolí.Dlouholetým vedoucím tohoto družstva byl p. Komma z Vyskytné. Současným vedoucím je Mgr. Halm z Pelhřimova. Začátkem 50.let zahájili učitelé zdejší školy agitaci pro založení JZD. Vstup do družstva nebyl v mnoha případech úplně dobrovolný, politické vedení používalo různé formy přesvědčování, až nátlaku. Mimořádnou událostí bylo přihlášení prvních občanů do JZD. Byli to : Karel Mareš, Frant. Vítek, Jiří Rohovec, T.Fialová . a Rud. Popek. Ustavující schůze se konala až v roce 1956, prvním předsedou byl zvolen Frant.. Jaroš. V roce 1958 mělo družstvo již 115 členů a hospodařilo na 530 ha. Pracovní jednotka v penězích byla 8 Kč, v naturáliích 5,12 Kčs. Občanská záložna byla přejmenována na spořitelnu a záložnu a její budovu v roce 1957 převzal do správy MNV . Přesídlil tam i poštovní úřad. 3.9.1948 dostal MNV v N.Rychnově od ministerstva zemědělství bezplatně budovu zdejšího zámku čp.1. Koncem roku 1950 bylo utvořeno družstvo krejčích Oděva,které v roce 1954 koupilo od okresní spořitelny dům čp. 48. Po dvou letech obětavé práce všech členů zde slavnostně otevřeli novou provozovnu, vedoucím byl Jan Bláha. V roce 1959 ji přebírá i s pracovníky družstvo DUP jako svou provozovnu 02 na výrobu kožené galanterie.Byla to právě družstva Oděva a DUP, která v této době pokračovala v tradici ochotnických divadel.Provozovna DUP02 se v roce 1995 ruší, pracovníci přecházejí do provozovny 01. Hostince V.Kratochvíla Fr.Vopálenského byly znárodněny a předány Jednotě, hostince u Frantálů a u Jana Vopálenského byly zavřeny. V květnu 1959 byly vyasfaltovány všechny silnice v obci, v následujícím roce byla provedena nová omítka na kostele , opravena střecha. 28.října 1961 byla slavnostně otevřena nová budova školy, zatím bez jídelny a tělocvičny. Bylo vybudováno fotbalové hřiště. JZD stavělo nové hospodářské budovy, koupilo první kombajn. 3.8.1969, za faráře Josefa Skaly, se konalo biřmování a odpoledne vyzdvižení a svěcení dvou nových zvonů, pořízených ze sbírek občanů farnosti.Původní zvony byly zkonfiskovány na válečné účely.Byli to právě hasiči, kteří se zasloužili o zdárný průběh slavnosti. V tomto období u nás existovala řada společenských organizací . Hasiči byli přejmenováni na Svaz požární ochrany, dále tu byl Svazarm, Český svaz žen,TJ Start, Českosl.červený kříž, Svaz Československo - sovětského přátelství,Socialistický svaz mládeže, Svaz zahrádkářů, Včelaři, Myslivecké sdružení a další. Členové těchto organizací se kromě svých odborných a společenských akcí podíleli velkou měrou na budování obce, a to bez nároku na mzdu.. Přispěli tak k vybudování požární zbrojnice /1966/, koupaliště /1974/,mateřské školy /1975/, sportovní haly /1979/, vodojemu u Sázavy /1982/,zdravotního střediska /1983/,střechy a fasády zámku /1983/, přístavby školy /1986/, smuteční obřadní síně /1989/ i demolici špýcharu. Podle potřeby pomáhali JZD, starali se o veřejná prostranství v obci. K N.Rychnovu se v roce 1973 připojila obec Čejkov, v roce 1976 obce Řaženčice a Sázava. Roku 1982 byl Rychnov jmenován střediskovou obcí. V roce 1984 otevřelo družstvo Drupo z H.Cerekve provozovnu a krejčovský salón v čp.2 Na úpravách kostela a fary se vždy podíleli věřící z celé farnosti - nejen brigádnickou prací, ale i finančními sbírkami.V roce 1984 byla provedena vnitřní úprava kostela - mramorová dlažba, nové lavice, osvětlení. Od roku 1997 probíhala postupně rekonstrukce fary včetně fasády, zhotoveny asanační omítky v kostele a ten byl celý vymalován. V zemědělství dochází ke slučování družstev. V roce 1966 se s rychnovským spojilo JZD Chaloupky, sloučením JZD N.Rychnov, Sázava a Čejkov vzniklo v roce 1973 JZD Křemešnicko za předsedy Jiřího Březiny.Kromě budování hospodářských budov se započalo s výstavbou řadových domků pro pracovníky JZD. V roce 1977 se ke Křemešnicku připojují JZD Vyskytná a Zachotín. Toto družstvo obhospodařovalo 3 903 ha zem.půdy , mělo 754 členy a 10 učňů. Technologií Lipp se v přidružené výrobě zhotovovaly velkoobjemové nádrže. Průměrný výdělek byl 2 036 Kč. Původní ZD Křemešnicko bylo v roce 1997 dáno do konkurzu. Agrodružstvo Vyskytná ukončilo aktivní činnost k 30.7.1997 rozdělením na 3 části - z jedné vzniklo ZD N.Rychnov, které bylo od roku 2003 postupně likvidováno a hospodaření přebralo ZD Dušejov.V roce 2002 byl prodán celý chov prasnic i s budovou soukromému podnikateli J.Točíkovi z Vokova. Rok 1989 přinesl velký zvrat v politické situaci. Komunistická strana Československa přestala mít vedoucí úlohu ve státě. K nemalým změnám došlo i v obci. Vznikaly nové soukromé prodejny, restaurace, služby i rodinné podniky. Některé brzo zanikly. Krátce zde fungovala spořitelna, pak kampelička, policie. Práce mnoha společenských organizací skončila. Největší činnost vyvíjejí Sbory dobrovolných hasičů ve všech místních částech. Svou práci nepřerušil ani Sbor pro občanské záležitosti, Myslivecké sdružení, Včelaři. TJ Start má bohatou sportovní činnost, do které zapojuje děti již od mateřské školy. V roce 1986 byla zahájena stavba kina ze staré školy, v roce 1993 však byly práce zastaveny. Budování kina již nebylo perspektivní. V listopadu 1995 začalo budování čističky odpadních vod a kanalizace s rekonstrukcí vodovodu., o rok později byla zastřešena přístavba školy. Přestárlé stromy na hřbitově byly pokáceny v roce 1997. V roce 1999 bylo rozhodnuto o přestavbě nedokončeného kina na kulturní zařízení s restaurací., což se podařilo k 1.7. 2000. Následovala výstavba radnice /2001/ a v uvolněných prostorách v zámku byly zrekonstruovány byty. Další byty vznikly v půdních vestavbách základní školy, v sázavské škole, v bytovém domě 252 a v dalších objektech. Snahou obce je získávat do těchto bytů rodiny s dětmi a tak udržet plně organizovanou základní školu. Od roku 1960 do roku 1990 si občané v naší obci postavili 60 samostatných rodinných domků a 4 domky v řadové zástavbě. Obec postavila 2 bytové domy /čp.178 a 252 / s 11 byty. JZD postavilo 2 bytové domy /čp.25 a 228/ s 11 byty a 20 domků v řadové zástavbě.

Z deníku hasičského sboru v Novém Rychnově

Dva požáry v červnu 1884 v N.Rychnově zlomily poslední překážky členů obecního zastupitelstva, které dosud odmítalo z finančních důvodů zřídit v místě hasičský sbor. Při nejednom požáru se ukázalo, že rychlá pomoc vycvičených hasičů s patřičným vybavením by zachránila mnohé hodnoty. Konečně 21.července 1884 obecní zastupitelstvo přijalo návrh na zřízení hasičského sboru a schválilo stanovy. Zakládajícími členy byli : Josef Ančerl, Frant. Benda, Šimon Bohm,Jan Bušta, Josef Bušta, Josef Cupka, Jan Herna, Václav Herna, Josef Homolka, Jan Chaloupka, Karel Chaloupka, Jan Jaroš, Antonín Kec, Josef Koubek, Anton.Kratochvíl, Josef Kratochvíl. Jan Kučírek, Václav Másilko, Josef Kozel, František Novák, Jan Novák, Josef Novotný, Anton.Pech, Josef Pech /poštmistr/, Josef Pech, Karel Podrázký,Antonín Popek,Čeněk Rohovec.Anton.Rys, David Stettner, Frant. Svoboda /z č.64/, Frant. Svoboda /z č. 28/, Josef Svoboda, Jan Šejnost, Frant.Veselý, Karel Veselý, Antonín Vítek, Josef Vítek, Frant. Vítek. Výcvik prováděl Antonín Němec, cvičitel sboru v Horní Cerkvi. Stejnokroje zhotovil člen sboru - krejčí František Novák. Výzbroj byla zakoupena od pražské firmy E.Schwaab. První veřejná zkouška se konala 31.srpna 1884 za spoluúčasti sborů z Horní Cerkve, Vyskytné a Kostelce. První skutečnou zkoušku ohněm podstoupil sbor 21.června 1885, kdy o 22. hodině vypukl požár u Leopolda Veselého v čp.91. O tomto prvním opravdovém zásahu napsal kronikář: "Tam statně se hasičové drželi, takže při velkém větru přece jen oheň přetrhli a nebezpečí, které celému městečku hrozilo, odvrátili." Nově zvolený výbor jednoty, jak se tehdy říkalo, dohodnul se 21.6.1885 na tom, že přistoupí k okresní jednotě. Zaplatil členský příspěvek a zápisné. Peníze zaslal pokladníku okresní jednoty.Frant. Zieglerovi v Černovicích. Již 6 let před ustavením sboru v Novém Rychnově koupilo obecní zastupitelstvo čtyřkolovou stříkačku s příslušnými hadicemi za obnos 904 zl. Při výjezdech k zásahům mimo obec se museli hasiči dohodnout, kdo zapůjčí koně k dopravě lidí a techniky na místo požáru. V roce 1894 měl sbor již dvě stříkačky, v roce 1905 zakupuje dvě stříkačky "berlovky" a dvě petrolejové lampy na stříkačky. Aby si sbor mohl zakoupit 100 m nových hadic, musel si peníze vypůjčit v novorychnovské záložně /rok1921/.

Náklady na vybavení sboru

 • Výzbroj od firmy Schwaab - 375 zl.
 • Cvilinkové pracovní stejnokroje od krejčího F.Nováka - 155 zl.
 • Zřízení cvičného leziště včetně materiálu a postavení - 55 zl.
 • 4 žebříky - 10 zl.
 • Odměna cvičiteli F.Němcovi z H.Cerekve - 78 zl.
 • Pošta a doprava - 10 zl.
 • Na úhradě nákladů se podílely : novorychnovská záložna - 150zl.
 • Pojišťovací společnost - 45zl.
 • Dary a sbírka mezi občany - 192zl.
 • Ve skromných začátcích byla každá zlatka dobrá, proto se výbor rozhodl, že mimo aktivní členy vytvoří skupinu přispívajících členů. Tvořili ji H. a J. Ančerlovi, E.Polak, F.Nacházel, F.Fraj, F.Vopálenský, M.Bohm, D.Stettner a J Pech.

Zásahy hasičů do roku 1939

4.8.1886 v čp 134, roku 1888 v pivovaru, 4.7.1890 u Jos. Smejkala, 5.2.1891 v čp 110, 1.2.1894 v čp.15, 26.9.1895 v čp. 16, 25.5.1896 v Šancích, 3.7.1897 v Chaloupkách, 12.3.1898 v čp. 79 80, 81, 12.5.1898 v čp.116, 26.6.1890 v Hamru, 18.5.1900 v čp. 19, 10.4.1904 u M Bohma, 17.6.1904 u Svitáků, 30.6.1917 u Al.Císaře,25.9.1921 v Chaloupkách,4.6.1923 v Chaloupkách, 9.5.1927 u J.Kováře, 5 .7.1927 osm stavení, 4.9.1927 byly poprvé použity hydranty při požáru u J.Váni a jeho sousedů,17.6.1930 v Lomech, 7.12.1932 v Hamru, 26.3.1933 u Fr. Čápa. 27.září 1928 vypukl požár u Františka Svitáka.V kronice je zapsáno : "Veliké štěstí bylo, že bylo úplné ticho a že se odbývala svatební muzika Františka Fialy. Hned bylo dost lidí u požáru a hydranty se též osvědčily.K omezení požáru též přispělo, že vedlejší stavení Císaře a Nečady byla pokryta taškami." Rychnovští hasiči také zasahovali ve 33 případech při hašení požárů v sousedních obcích.

Jak šla léta

1946 / v čele hasičů Josef Vítek/ 1.září pořádal sbor dobrovolných hasičů dožínkovou slavnost.12.9. došlo k požáru u Blažků v čp.80 ve stodole, která byla upravena na tesařskou dílnu. Učeň vysypal dřevěné uhlí, od něho chytly třísky.Oheň zpozoroval soused K.Veselý. 1947 V červenci zakoupil sbor starší motorovou stříkačku od města Pelhřimova za 70 000 Kč. Ruční stříkačka byla prodána Těšenovu. 1949 27.února se konal ples dobrovolných hasičů. 28.září vyhořel Josef Toman a Fr. Pech v Řeženčicích 1951 / v čele požárníků Josef Blažek/ Sbor má nový název : Místní jednota Čsl.svazu požární ochrany v Novém Rychnově. 1953 / v čele požárníků František Fiala/ 18.července byla bouřka a v noci zapálil blesk stavení čp.43, které měl koupeno Jos.Benda. Stavení patřilo dříve Hugo Stettnerovi.Ten byl umučen v koncentračním táboře Osvětim. 1956 /v čele požárníků Josef Blažek/ 22.ledna výroční schůze KSČ a požárníků, velitel Jos.Florian. 4.února ples požárníků. 13.června se vzňal prach na půdě v továrně DUP, oheň však byl záhy zpozorován a uhašen. 1957 6.ledna výroční schůze požární ochrany, 23.února ples. Místní jednota SPO dostala novou motorovou stříkačku. 1961 Požárníci jsou jednou z nejaktivnějších společenských složek v obci. Provedli preventivní protipožární hlídky na všech usedlostech a provozech JZD. Družstva požárníků se zúčastnila 11.května okrskové soutěže ve Vyskytné a získala první ceny. Členové požární jednoty odpracovali při nočních výmlatech v JZD a při úpravě obce 1 113 brigádnických hodin. 20.srpna uspořádali pouťovou zábavu v obou sálech místních hostinců. Na výroční členské schůzi 25. listopadu předal zástupce krajského výboru ČSPO Votýpka místní jednotě nejvyšší vyznamenání "Odznak za zásluhy", které byly uděleny jen 3 v kraji. 1962 10.června se požární jednotka zúčastnila okrskové soutěže v Zachotíně, kde muži obsadili 1. a ženy 2.místo. 12.srpna se členové požární jednotky i s požární technikou zúčastnili slavnostního otevření požární zbrojnice v Sedlištích. Členka ČSPO M. Mrkvičková byla při příležitosti MDŽ vyznamenaná v Českých Budějovicích čestným uznáním "Za příkladnou práci". Členové požární ochrany odpracovali při úpravě obce a při žních 1336 hodin. Tradiční ples se konal 24.února. 1963 Požární jednotka se zavázala odpracovat 400 hodin při žních, 100 hodin při sklizni sena a 100 hodin při sběru brambor, neboť v této době je situace v JZD svízelná. Místní požární jednotka projevila zájem o stavbu požární zbrojnice. Poslanci MNV byli pověřeni, aby navštívili členy svých obvodů a získali závazky na brigádnickou pomoc, neboť se bude stavět svépomocí. 1964 Na stavbu požární zbrojnice bylo získáno 8 720 brigádnických hodin. Hmotnou zodpovědností na této stavbě byl pověřen Josef Blažek čp.80.Výstavba byla včas zahájena, ale dodavatelé neplní hospodářské smlouvy, což asi ztíží dokončení stavby v daném termínu. 1965 MNV věnoval částku 2 000 Kč na zakoupení věcných odměn nejlepším pracovníkům na stavbě požární zbrojnice. 1966 Byla dokončena stavba požární zbrojnice, která je pýchou naší obce i celého okolí. Při slavnostním otevření v červnu byla pořádaná okresní soutěž požárníků na fotbalovém hřišti. Této akce se zúčastnilo 14 nejlepších družstev z okresu. Naši požárníci se umístili na 4. místě. 26.12.1966 vznikl požár od elektřiny u Frant.Jirsy čp.35. Na lokalizaci požáru se podílely sbory z Rychnova.,Řeženčic, Milíčova a Hojkova.Při tomto požáru byl zraněn soused J. Jelínek. 1967 30.prosince se konala výroční členská schůze požární jednoty.Před schůzí byla beseda s mládeží o požární prevenci a také hodnocena jejich práce. 1968 27.10. byla zasazena lípa k 50. výročí vzniku ČSR na prostranství u silnice na H.Cerekev před budovou DUP. Při této příležitosti byl uspořádán průvod od požární zbrojnice, kterého se zúčastnila školní mládež v krojích, požárníci nesli státní vlajku a prapor jednoty. 28.prosince se konala výroční schůze s tajnou volbou výboru. Předsedou byl opět zvolen Josef Blažek a velitelem Frant. Fiala. Za dobrou práci v požární ochraně obdrželi pamětní plaketu k 50.výročí naší republiky Josef Blažek, Josef Roubal a Robert Svoboda. 1969 8.února pořádala jednota ples. 19.dubna se konal zájezd požárníků do Prahy, kde si prohlédli letiště a večer se zúčastnili koncertu v Lucerně. 12.května vznikl požár v Hojkově ,kde vyhořely 3 stodoly.Hašení se zúčastnili naši požárníci. 8. června byla soutěž mladých požárníkův Lidmani.Této akce se zúčastnila 3 družstva pod vedením Josefa Stolaříka s velkým úspěchem. - 2 zlaté a 1 stříbrná medaile. 17.června měl pohřeb Frant. Fiala ve stáří 71 roků.Byl dlouholetým členem a praporečníkem požární ochrany. 26.července vznikl požár v budově JZD čp.89. Dopoledne se skládalo seno, v poledne byl hlášen oheň.Naštěstí se požár nerozšířil, protože včas zasáhly sbory naší obce i z okolí. Shořel krov a seno ve spodním pořadí u silnice. Požárníci z N.Rychnova i z obcí naší farnosti byli patrony svěcení nových zvonů,pořízených ze sbírek občanů. 3.srpna se postarali o pestrý průvod i o umístění zvonů na místa ve věži kostela. 22.listopadu převzal MNV od národního podniku Agrostroj cisternu pro požární účely. Hodnota cisterny je 80 000 Kč. Výroční schůze se konala 27.prosince. 1970 31.března byl hlášen požár v provozovně DUP 01.Oheň vznikl zkratem od magnetických kleští.Začal hořet olej, benzin, guma a vany z umělých hmot.Pohotovostí členů požárního sboru byla včas použita cisterna. Tím se zamezilo prohoření stropu a rozšíření na další objekty. 14.dubna v 19,39 hodin vypukl požár v obchodním domě Jednota - oddělení textilu.Vznikla škoda kolem 250 000Kčs, pachatel nebyl zjištěn. 25.května ráno byl hlášen požár v základní škole.Příčinou bylo samovznícení uhlí.Výbuchem byla vyražena okna i dveře. 16.srpna pořádali požárníci pouťovou taneční zábavu, 19.prosince výroční členské schůze. 1971 V květnu byla požárnímu sboru přidělena nová stříkačka v hodnotě 30 tisíc korun.V místnosti požární zbrojnice bylo zřízeno agitační středisko, kde se konaly předvolební schůze. V říjnu ohlásila místní siréna požár v Řeženčicích. Shořela stodola se slámou.Oheň založil malý chlapec. Ples se konal 9. ledna. 1973 Požárníci jsou nejaktivnější složkou v obci.Mimo preventivní a represivní činnost se starají o výchovu mládeže.V požárnické soutěži obhájili, jak chlapci, tak děvčata, první místo v okrese Pelhřimov.Členové se rovněž podílejí na brigádnické činnosti v obci. 6.ledna pořádali ples, 18. a 19. srpna pouťové zábavy. 1974 12.února ples, 24.února maškarní průvod, 18. srpna pouťová taneční zábava. 1.června byla slavnostní schůze požární ochrany k 90. výročí založení sboru, večer taneční zábava. 1975 Ples se konal 8.února, 15.listopadu byla výroční schůze.. 24.dubna zasahovali požárníci při požáru hospodářské části domu čp.82na náměstí.. 1976 V srpnu se požárníci doprovodili na poslední cestě svého dlouholetého předsedu Josefa Blažka. Na výroční členské schůzi byl předsedou zvolen Josef Pech čp.68, zaměstnanec pošty. Na této schůzi obdrželi medaile za věrnost v požární ochraně Antonín Pech, Jindřich Císař a Robert Svoboda.Diplomy obdrželi nejstarší členové : Jos.Benda, Jos.Čáp, Jos. Černý, Jan Homolka, Jan Vítek,a Jos. Vyskočil. Za vzornou činnost byly předány knížky Štěpánu Kochovi, Frant. Homolkovi a Jos. Stolaříkovi.Schůze se zúčastnili zástupci okolních sborů. 1978 Požárníci vybudovali několik zábran na potoce k zastavení vody v případě požáru. V maškarním průvodu se veselilo 42 masek. 2.července byla na fotbalovém hřišti okresní soutěž mladých požárníků. Starší i mladší žáci Nového Rychnova obsadili první místa, děvčata byla druhá. 1981 21.listopadu hodnotili požárníci svou činnost v sále Jednoty.Zúčastnili se jí zástupci požárních sborů ze Sázavy, Milíčova, Batelova, Čejkova a Řeženčic. Byl přítomen náčelník okresní inspekce SPO pplk. F.Vostarek, předseda OV SPO Jos.Marousek, před. MNV S.Sviták, před. VO KSČ Fr.Žiška, před. MV NF Pavel Vacho, před. školské komise Jar. Svobodová, za JZD Křemešnicko ing. Čížek. Několik členů bylo odměněno čestným uznáním za mimořádně dobrou činnost v požární ochraně za minulé období.Požárníky čeká práce spojená s rozšířením požární zbrojnice a příprava oslav 100. výročí založení sboru v obci. Po delší době opět vyniklo družstvo mužů soutěžích : v Horní Cerkvi a v Senožatech - 1.místo, v Počátkách a v Kaplicích - 2.místo.Byla vyzdvižena dobrá spolupráce s MNV i s JZD. 17.března došlo k požáru objektu JZD v Sázavě. Příčinou byl cizí předmět ve výfuku - škoda 120 tisíc korun. 1982 15 května proběhlo v N.Rychnově závěrečné hodnocení celostátní hry "Plamen" za účasti představitelů okresních a místních organizací.Prvenství si vybojoval mladý kolektiv z Počátek 25.května se konalo okrskové cvičení dospělých s těmito výsledky :1.N.Rychnov, 2.Sázava, 3.Řeženčice, 4.Čejkov.Po skončení a zhodnocení se konala taneční zábava. 6.června bylo požárnímu sboru předáno nové auto značky Avia 30 a započalo se s přístavbou garáže. Na VČS předseda Josef Pech požárníky pochválil za odvedenou práci. Odpracovali 1536 hodin na údržbě požární techniky a přístavbě požární zbrojnice.Odevzdali 45q odpadových surovin a pro místní JZD 58q sena. Po delší přestávce se podařilo do soutěže zapojit družstvo žen pod vedením Anny Smolíkové.Obětavá práce dospělých členů požárnické rodiny je velkým příkladem pro děti. V zájmovém pionýrském oddíle se 20 mladých požárníků opravdu nenudí, protože jejich vedoucí Jar. Šnicer čp. 196 pro ně připravuje po celý rok zajímavou činnost. Čestná uznání na VČS převzali Karel Rohovec čp.6,Jan Nečada čp.59, Jar. Šnicer čp.196. 1983 12.února se uskutečnil masopustní maškarní průvod, jehož se zúčastnilo 65 masek.Průvod byl dobře připraven .Pozornost diváků upoutala zejména "katovna", kde si svůj život museli vykoupit mnozí z přihlížejících diváků. Líbilo se i "mimino" uložené v žebřiňáčku pod pruhovanou duchnou,Jů a Hele, koně, strážníci a řada pohádkových postav. Obzvláště se líbil herecký výkon a fantazie Karla Rohovce čp.216, který se představil jako pouťový prodavač planet i s papouškem a důmyslně sestrojeným vozítkem. Každé stavení navštívili přísní výběrčí a za zjištěné závady musel hospodář zaplatit patřičnou pokutu.Zásluhou požárníků je oslava konce masopustu jednou z mála lidových tradic, která se u nás ještě udržuje. 1984 V sobotu 30.června a v neděli 1.července vyvrcholilo období náročné a obětavé práce členů SPO v Novém Rychnově. V těchto dnech probíhaly oslavy 100. výročí založení sboru.V sobotu se konala na místním hřišti okresní soutěž, které se zúčastnilo 6 družstev žen a 15 družstev mužů. Naši muži obsadily 2., ženy 5. místo. V neděli začaly oslavy koncertem dechové hudby Jitřenka z Hořepníka na náměstí. Po dobu oslav přicházeli občané k požární zbrojnici, kde byly Dny otevřených dveří. U zbrojnice zasadili mladí požárníci lipku. Odpoledne šel průvod k pomníku padlých na náměstí. Položením věnce uctili památku obětí 1.a 2. světové války.V čele průvodu nesl hasičský prapor nejstarší člen sboru pan Josef Roubal čp.160 /81 let/. Slavnostní projevy přednesli : předseda SPO Josef Pech, před. MNV Pavel Chaloupka, místopředseda ONV Fr.Soukup a vedoucí družební delegace , předseda MNV Dlhá n/ Oravou s. Ferenčík. Po oficiální části následovalo propagační cvičení. Organizace neměla chyby a všechny ukázky se těšily velkému zájmu přihlížejících, kteří zcela zaplnili náměstí.V 17 hodin se konala slavnostní schůze za účasti delegací pozvaných sborů, představitelů okresních i místních stranických a státních orgánů a hospodářských organizací. Za účasti náčelníka inspekce požární ochrany pplk. Vostarka byly předány medaile ústředního výboru SPO za mimořádné zásluhy Josefu Pechovi a Robertu Svobodovi. Čestným uznáním krajského výboru SPO bylo odměněno 5 členů, 9 členů obdrželo medaili za příkladnou práci a 22 členů medaili za věrnost. Čestná uznání OV SPO obdržela družstva žen a mužů. V závěru promluvil jménem VO KSČ Fr.Kopečný a tajemník OV KSČ Z.Sochor.Po schůzi vyhrávala k tanci a poslechu hořepnická Jitřenka. Součástí oslav byly i ukázky staré požární techniky. O rekonstrukci historické ruční stříkačky se zasloužili mladí požárníci v čele s Jiřím Nečadou čp.59 . Ke 100.výročí bylo vydáno 400 výtisků publikací s fotografiemi. 1985 SPO má 112 členů z toho 34 žen. Na počest 40. výročí osvobození vysoce překročili svůj závazek. V JZD odpracovali 240 hodin, na přístavbě školy 885 hodin a další stovky hodin na údržbě požární techniky, zvelebování životního prostředí a úklidu obce.Odevzdali 520q sena a sebrali 38q odpadových surovin.Mladí požárníci odpracovali 86 hodin při čištění lesa. Do soutěžní činnosti se zapojila 3 družstva mladých pod vedením Jar. Šnicera.Pořádají výlety a exkurze a již tradičně prožili hezký týden na letním táboře v Chaloupkách. Na vlastní žádost odstupuje z funkce předsedy SPO Josef Pech čp.68 .Zůstává však místopředsedou SPO N.Rychnov a současně předsedou okrsku - tím je od roku 1968.Na VČS byl zvolen nový výbor v čele s předsedou Janem Duškem čp. 46. 16.ledna se místní požární sbor zúčastnil hašení požáru v Čejkově u Přibylů. Uhynula kráva, prasata i drůbež. Požár vznikl od jiskry z komína. Celková škoda 115 tisíc korun. 1986 Mimo preventivních prohlídek a dohlídek měli požárníci výjezd k požáru kravína v Proseči pod Křemešníkem.Další vzrušení bylo 24.května, kdy byl dětmi založen požár v domku čp. 18.Tento byl včas zpozorován a uhašen. Nedošlo k žádné škodě. 6.prosince se konala výroční členská schůze, na které byl přítomen okresní velitel SPO s.Zaňák a zástupci okolních sborů. Předseda SPO Jan Dušek hodnotil činnost sboru kladně.Hlavní důraz byl kladen na preventivní činnost a spolupráci se školou. 1987 V úvodu VČS dne 4.prosince vystoupili mladí požárníci s kulturní vložkou.Po zprávě o činnosti se konaly volby. Předsedou zůstává Jan Dušek, velitelem byl zvolen Josef Rohovec čp.6.Dosavadní velitel Fr. Fiala zastával tuto funkci 19 roků. Požární sbor byl pověřen ustavením výjezdového družstva.Musí být sestaveno z členů, kteří jsou zaměstnáni v obci, aby v případě potřeby byli co nejdříve k dosažení. Velitelem tohoto družstva je Fr.Votruba čp 25. 8.listopadu se uskutečnil zájezd požárníků na prohlídku muzea SPO v Přibyslavi. Požárnický den byl 12.září. Dopoledne patřilo žákům, kteří soutěžili o žákovský pohár ve hře Plamen. V kategorii mladších žáků bylo rychnovské družstvo první. Odpoledne soutěžili dospělí o pohár předsedy MNV a o putovní pohár předsedy SPO. Soutěžilo 20 družstev z okresů Pelhřimov a Jihlava. Našim družstvům se nedařilo. Večer hrála hudba z Pelhřimova. 5.listopadu byl uskutečněn zájezd autobusem Svazarmu do kladenské požární jednotky, která má nejmodernější vybavení v ČSR. Dalším programem byla prohlídka ruzyňského letiště a večer zábavný pořad na Vlachovce. 1988 V okrskovém výboru SPO jsou zapojeny základní organizace z N.Rychnova, Řeženčic, Sázavy, Čejkova a závodní organizace DUP 01. Hlavní úkol spočívá v prevenci. Protipožární prohlídky se konají na podzim a na jaře v 380 obytných domech, 16 provozovnách, 6 farmách a 18 rekreačních objektech. 3.září byla u nás požárnická soutěž za účasti 25 družstev. 1. místo patřilo mužům z Batelova a ženám z Rohozné.Večer hrála k tanci hudební skupina z Kamenicka pod Křemešníkem. 1989 7.července si SPO připomněl na slavnostní členské schůzi 105. výročí založení sboru v obci. Požární zbrojnice zasvítila čistotou,generální opravou prošla veškerá požární technika včetně historické stříkačky z roku 1884. Účastníci této schůze byli seznámeni s historií i současností místního sboru. V průběhu jednání převzali čestná uznání nejaktivnější členové a také ti, kteří jsou požárnické rodině věrni už hezkou řádku let.Vyvrcholením oslav byl druhý den, kdy od zbrojnice prošel průvod obcí na školní hřiště.Zde se soutěžilo v požárnickém sportu o pohár předsedy MNV a SPO.Soutěžilo 12 družstev mužů a 3 družstva žen.Nejúspěšnější bylo družstvo žen z Dolní Cerkve a mužů z Kamenice n/Lipou.K dobré pohodě hrála kapela Agrozetka z Humpolce. V srpnu uskutečnil SPO brigádu na odstranění střechy špýcharu, který se má v dohledné době bourat.Další brigáda byla na čištění potoka od Pivovarského k Městeckému rybníku. Delegace našich požárníků se zúčastnila oslav 100.výročí založení sboru v Dolní Cerkvi. 9.prosince se konala výroční schůze místní organizace SPO za účasti zástupců okolních sborů, členky ÚV SPO a předsedy OV SPO. Veškerá činnost byla hodnocena kladně. 1990 Na VČS dne 3.prosince obdrželi čestná uznání tito členové : Josef Rohovec, Helena Vítková, Marie Nikodýmová, Jana Papežová, Jarmila Šťásková, Růžena Dušková a Marie Mugrauerová. Medaili za příkladnou práci převzal Václav Janda, Frant. Vopálenský a Jaromír Herna. Začalo se s úpravou cvičiště za Pivovarským rybníkem 8.dubna se uskutečnil zájezd požárníků do prahy na Matějskou pouť a lední revui. 25.září se konala v místní jednotě předvolební schůze. Do obecního zastupitelstva byl navržen Václav Janda čp. 225.Veškerá činnost sboru se utlumila. Bylo usneseno, že členové výboru navštíví všechny členy a projednají s nimi, zda budou členy aktivními, přispívajícími, nebo z organizace odejdou. SPO má obnovený starý název Sbor dobrovolných hasičů, v čele je starosta Jan Dušek,velitelem Jos.Rohovec. Za celoroční práci byli odměněni odznaky za příkladnou práci bratři Jos.a Karel Rohovcovi a čestná uznání obdrželi Pavel Bělík,Jan Nečada, Růžena Dušková a Miloslav Šťásek. Byly provedeny preventivní prohlídky a nebylo shledáno větších závad. 1991 V dubnu se konalo okrskové cvičení v Čejkově. Okrskovým velitelem byl zvolen Jar. Šnicer za Václava Jandu, který se odstěhoval do Prahy.Hasičská jednota má v tomto roce 109 členů, z toho 36 žen. Zásluhou hasičů se podařila obnovit slavnost kácení máje. 1992 Na VČS dne 26.prosince bylo konstatováno, že veškerá činnost sboru se zpomalila. Doufejme, že je to jen přechodný stav a hasičství bude zase chápáno jako pomoc bližnímu. Pohotovostní družstvo hasičů je cvičeno pro rychlý zásah při požáru nebo živelních pohromách. Má toto složení : Jos.Rohovec, Pavel Bělík, Jan Malát, Josef Chlebeček, Miloslav Šťásek, Jan Dušek, Frant. Votruba, Jar. Dolejš,Zdeněk Fraj a Jar. Šnicer. 31.července vyjeli místní hasiči k lesnímu požáru v obecním lese na Mešnici. Škody byly malé,protože oheň byl včas zpozorován a mohl být hned likvidován.Příčina nebyla objasněna. 1993 V tomto roce byl pouze 1 výjezd, a to k lesnímu požáru v Rohozné.Proběhlo okrskové cvičení v Trsovech a v termínu se uskutečnily preventivní prohlídky.Hodnocení celkové činnosti bylo provedeno na VČS 4.prosince za přítomnosti zástupců okolních sborů.Za okresní hasičskou jednotu byl přítomen Josef Marousek ze Sázavy.V letošním roce zemřeli dva členové místní jednoty, a to František Rohovec čp.161 ve věku 59 let a Vincenc Svoboda čp.174 ve věku 85 let.Velká účast hasičů v uniformách na pohřbu vyjadřovala jejich poděkování za dobrou a dlouholetou práci v hasičské jednotě. 1994 Dne 23. se v N.Rychnově konalo okrskové cvičení k 110. výročí založení hasičského sboru. 1. místo v soutěži obhájil Branišov, 2. byl N.Rychnov, 3.Hojkov.Po soutěži se hasiči sešli v restauraci U Zámku, kde při hudbě harmonikářů z Humpolce hodnotili činnost. Konstatovali, že o dobrovolnou práci v hasičských sborech zájem poklesl. Soutěž byla natočena na video a promítána na členské schůzi. 1.srpna se hasiči účastnili likvidace lesního požáru u Lešova.Za účasti 9 sborů /přes 80 mužů/ oheň zlikvidovali, ale přesto bylo zničeno jeden a půl hektaru lesa se škodou přes 130 tisíc korun. Místní sbor za tento zásah obdržel pochvalu. 1995 V lednu se konal tradiční ples. 4.září došlo k požáru v kamenolomu v Boršově, rychnovští hasiči se zúčastnili likvidace. Škoda byla vyčíslena na 8,5milionu korun. Požár založili 3 mladíci z Jihlavska, kteří byli v krátké době dopadeni. 1996 6.prosince se konala VČS za účasti 52 členů a hostů z okolních obcí. Organizaci bylo přiděleno identifikační a registrační číslo. U nás je zřízena jednotka požární ochrany kategorie 3, která má 19 členů, z toho jsou 2 velitelé, jmenovaní okresním úřadem /Jos.Rohovec a Pavel Bělík/.Dále má jednotka 5 strojníků a 12 řadových členů. Všichni absolvovali základní nebo cyklické školení.Organizace má 92 členy. Bohužel, nedaří se získávat mladé členy, proto také ustává účast v hasičských soutěžích. Nemohl být pořádán ani tradiční ples,protože nová majitelka hostince U Zámku nezprovoznila sál.Byl uspořádán alespoň masopustní průvod masek za pěkné účasti občanů. 1997 Z 87 členů SDH je 37 činných, ostatní jsou přispívající.Činnost sboru zajišťuje jen pár nejvěrnějších. Hasiči pořádali jediný ples v obci, vykonávali preventivní prohlídky, uskutečnili námětové cvičení.Zúčastnili se i velkolepých oslav 100.výročí založení sboru v Horní Cerkvi, kde důstojně reprezentovali náš sbor i obec. Na VČS byli vyznamenáni Jan Dušek a Josef Rohovec. Velitelem hasičského okrsku je bratr Josef Pech čp.68. 1999 8.února byla výroční schůze s tancem, 13. února masopustní průvod. Masek nebylo mnoho, ale výběrčí vybrali po domech 9 000 Kč. Zakončení průvodu bylo ve Sport Clubu /dříve administrativní budova JZD/, kde se nejdřív při diskotéce vyřádilo na 60 dětí, večer pokračovali dospělí. 2000 Po ustanovení VOSPO v Novém Rychnově v roce 1968, kam patří také Sázava, Čejkov, Řeženčice a ZV DUP 01, byl zvolen předsedou Josef Pech čp. 68. Tuto funkci vykonával zodpovědně až do letošního roku, kdy odstoupil. Novým starostou okrsku byl zvolen Jaromír Herna čp. 101. Okrsek funguje dobře. Pořádá námětová cvičení i hasičské soutěže. Letos to byly soutěže v Pelhřimově, Branišově,Červené Řečici a v Polesí. Dobře si vedly ženy z Řeženčic. V letošním roce zasahoval SDH u 4 požárů: v lesích u Černova, v Močárech, v Šancích a u požáru kravína v Branišově. Nás se nejvíce dotkl požár v Močárech, nedaleko samoty rodiny Kovářovy. 6.května přibližně v 16 hodin zpozoroval p.Drbal hořící okraj křemešnického lesa. Po oznámení ihned zasahovali hasiči z N.Rychnova, /23/, Řeženčic/12/ a hasičský záchranný sbor z Pelhřimova s náležitou technikou. Včasným zásahem nedošlo k velkým škodám.Oheň zasáhl asi půl hektaru lesa a ve večerních hodinách byl zlikvidován. Hasiči také pomáhali při jarním mytí vozovek v obci, při organizaci křemešnické pouti, rekonstrukci staré školy na obecní restauraci. Pro děti uspořádali na školním hřišti hasičský den s různými ukázkami své činnosti.Chov ryb v Pivovarském rybníku byl ztrátový.Jediným větším zdrojem příjmů byl masopustní průvod, při kterém se vybralo 14 175 Kč. Starosta Jan Dušek říká :" I když v soutěžích nedosahují naši členové nejlepších výsledků, v praxi jsou ochotní a zodpovědní a po vyhlášení poplachu jsou v 5 minutách připraveni k zásahu ." Podle nařízení okresního výboru se každou první středu v měsíci zkouší sirény. 2001 Hasičský sbor trénuje na okrskovou soutěž v Sázavě, spojenou s oslavou 95.výročí založení sázavského sboru, která proběhne 26.května 2001. Budou zde ukázky profesionálních hasičů z Pelhřimova v oblasti inscenovaného zásahu - záchrana osob při automobilové havárii. Činnost SDH v N. Rychnově hodnotil na valné hromadě 24.listopadu jeho starosta J. Dušek. V současné době má náš sbor 86 členů /62 mužů, 24 žen/.Nově byl přijat Miloslav Čech čp.48, Josef Sviták čp. 226 a Jan Teisler čp.92 /mladý hasič/.Odešel Miroslav Ort čp.215.Roční členský příspěvek je 80 Kč, pro mladé do 18 let 40Kč. Preventivní prohlídky provádějí určené dvojice.Členové, zodpovědní za techniku, absolvovali potřebná školení. Z kulturních akcí to byl tradiční ples, masopustní průvod a pouťová zábava.Letos se obzvláště vydařil hasičský den pro děti.Při krásném počasí se opékalo prasátko, profesionální hasiči z Pelhřimova předvedli ukázky své práce, byla vystavena požární technika.. Ukázkový seskok předvedli parašutisté z Jihlavy pod vedením Luďka Vondráčka čp.238. Akce byla přístupná všem občanům, občerstvení zdarma jako poděkování za podporu místního SDH. Družstvo dětí bohužel stále chybí. Nenašel se člověk, který by toto družstvo vedl. Mladí hasiči málo cvičí, v soutěžích nejsou úspěšní.Hodně však pomáhají při údržbě techniky. 2002 Sbory dobrovolných hasičů jsou činné ve všech místních částech obce. Kromě odborné činnosti zajišťují z velké části tradiční i novodobé společenské akce .Zásahová jednotka SDH v N.Rychnově měla 3 registrované zásahy : požár mlátičky v Černově, skladu uhlí firmy SITO ve Vyskytné a vznícení uhlí v rodinném domku v Těšenově.Pěknou akcí přispěli k oslavám 650.výročí založení obce dne 29.června. Jejich cvičení bylo zahájeno seskokem tří parašutistů na školní hřiště.Pak soutěžilo 6 požárních družstev, z nichž nejlepší byli tentokrát hasiči z Milíčova. I když tato sobota byla nejchladnějším dnem v měsíci, hasiči se zahřáli při soutěžích , početní diváci pak skvělým občerstvením - tradičně se peklo porcované prasátko. Hodnocení činnosti bylo provedeno na VČS dne 14. prosince 2002. 2003 Sbor dobrovolných hasičů pokračuje ve své tradiční odborné a společenské činnosti. Členové zásahové jednotky jsou proškoleni, povinně chodí na zdravotní prohlídky.Letos zasahovali u požáru slámy u kombajnu a v lese u Řeženčic. Ke škodám nedošlo.VČS se konala 29.11. Chloubou SDH je nákladní automobil ZIL s nástavbou výsuvného žebříku s maximální výškou 27 m.Tato historická technika pomáhala při likvidaci přestárlých stromů na hřbitově v roce 1997. Je to veterán, o který pečuje starosta Jan Dušek. Družstvo mužů se zúčastnilo pouze okrskové soutěže a skončilo na 4. , posledním místě. Valná hromada zvolila novým kulturním referentem bratra Josefa Chlebečka čp. 111 za Kamila Kloudu, který na tuto funkci rezignoval.Začínají přípravy na oslavu 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Novém Rychnově. K 1.1. 2003 se podařilo v Sázavě založit hasičské družstvo žen . Seznam členů v jubilejním roce 2004 Bělík Pavel, Nový Rychnov 222 Bělíková Věra, Nový Rychnov 222 Bendová Marie, Nový Rychnov 82 Blažek Václav, Nový Rychnov 202 Blažková Jaroslava, Nový Rychnov 202 Červená Pavlína, Nový Rychnov 252 Čížek Jindřich ing., Nový Rychnov 228 Chlebeček Josef, Nový Rychnov 111 Čech Miloslav, Nový Rychnov 48 Dolejš Jaroslav, Nový Rychnov 19 Dolejšová Květa, Nový Rychnov 19 Dušek Jan, Nový Rychnov 210 Dušek Karel, Nový Rychnov 24 Dušková Marie, Nový Rychnov 46 Dušková Růžena, Nový Rychnov 210 Gaži Ladislav, Nový Rychnov 1 Hájek Jan, Nový Rychnov 1 Herna Jaromír, Nový Rychnov 101 Hřeben Antonín, Nový Rychnov 65 Janda Václav, Praha Jelínková Božena, Nový Rychnov 70 Jirásek Miloslav, Nový Rychnov 168 Kadlec Josef, Nový Rychnov 228 Kahounová Jana, Nový Rychnov 176 Klouda Drahoslav, Nový Rychnov 158 Klouda Kamil, Nový Rychnov 158 Klouda Martin, Nový Rychnov 171 Kratochvíl František Nový Rychnov 50 Kratochvíl František ml. Nový Rychnov 50 Kratochvíl Zdeněk, Nový Rychnov 231 Kratochvílová Marie, Nový Rychnov 50 Kříž Václav, Nový Rychnov 201 Kučera Luboš, Pelhřimov Martinec Petr, Nový Rychnov 173 Měkuta Bohumil, Nový Rychnov 188 Měkuta Petr, Nový Rychnov 188 Mugrauer Milan, Nový Rychnov 178 Mugrauer Milan ml., Nový Rychnov 178 Mugrauerová Marie, Nový Rychnov 178 Nácovský Karel, Nový Rychnov 208 Nečada Jan, Nový Rychnov 59 Nepraš Václav, Nový Rychnov 221 Neskromník Tibor, Nový Rychnov 243 Novák Jan, Nový Rychnov 183 Novák Jan, Nový Rychnov 165 Novák Karel, Nový Rychnov 1 Pech Karel, Nový Rychnov 123 Pech Josef, Nový Rychnov 68 Podhorský Karel, Nový Rychnov 56 Rod Vladimír, Nový Rychnov 195 Rohovcová Božena, Nový Rychnov 216 Rohovcová Marie, Nový Rychnov 161 Rohovec Josef, Nový Rychnov 6 Rohovec Karel, Nový Rychnov 6 Rohovec Karel, Nový Rychnov 216 Roubal Václav, Nový Rychnov 220 Sekava Josef, Nový Rychnov 182 Sekavová Marie, Nový Rychnov 219 Sekavová Marie, Nový Rychnov 182 Smolík Petr, Nový Rychnov 160 Smolíková Anna, Nový Rychnov 160 Stolařík Stanislav, Nový Rychnov 181 Sviták Josef, Nový Rychnov 226 Svoboda Josef, Nový Rychnov 64 Šnicer Jaroslav, Nový Rychnov 196 Šnicer Jaroslav ml., Nový Rychnov 196 Šnicerová Jiřina, Nový Rychnov 196 Šnicerová Kamila, Nový Rychnov 196 Šťásek Miloslav, Nový Rychnov 142 Šťásek Radim, Nový Rychnov 142 Šťásková Jarmila, Nový Rychnov 142 Teisler Jan, Nový Rychnov 92 Valenta Přemysl, Nový Rychnov 184 Vítková Helena, Nový Rychnov 25 Vítková Marta, Nový Rychnov 130 Vítů Pavel, Nový Rychnov 238 Vopálenská Marie, Nový Rychnov 42 Vopálenský František, Nový Rychnov 42 Vopálenský Milan, Nový Rychnov 42 Votruba František, Nový Rychnov 25 Všohájek Václav, Nový Rychnov 10

Složení výboru SDH Nový Rychnov v r.2003 - 2004

starosta Dušek Jan čp.210 místostarosta Pech Josef čp. 68 jednatel Stolařík Stanislav čp. 181 pokladník Sekavová Marie čp.219 velitel Rohovec Josef čp. 6 kulturní referent Chlebeček Josef čp.111 revizoři Vítková Helena čp.64 Valenta Přemysl čp. 184 velitel zásahové jednotky Vopálenský Milan

V současné době má SDH Nový Rychnov toto technické vybavení

Automobilová cisterna Š 706 RTHP CAS 25 Dopravní automobil AVIA 30 DVS 8

Historická technika

Ruční stříkačka KOŇKA Ruční stříkačka BERLOVKA Motorová stříkačka DS 16 Automobilová cisterna PV3S CAS 25 Automobilová cisterna PRAGA RN Výsuvný žebřík Zil 157 K

Závěr

Při příležitosti 120.výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Novém Rychnově vydává základní organizace tuto publikaci, která chce všem hasičům a jejich příznivcům přiblížit záslužnou práci členů tohoto hasičského sboru od jeho založení v roce 1884 až do současnosti. Je i památníkem všech zakládajících členů sboru a poděkováním všem, kteří po celá léta ve sboru pracovali a v současné době stále pracují. Pokračují tak v záslužné práci předchozích generací, v práci svých otců a dědů. Publikace je zpracována podle zápisů v kronikách Nového Rychnova ve spolupráci s členy výboru SDH. Mnoho úspěchů do dalších let přeje členům hasičské rodiny J.Valentová - kronikářka obce

Městys

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů